1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

 1.1 Týmito všeobecnými obchodnými a platobnými podmienkami (ďalej len “VOP”) sa riadia obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou BIO EKO s.r.o., Dukelská 35,900 01 Modra, ICO: 35 691 182, IC DPH: SK2020323437 (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom e-shopu www.bioeko.sk (ďalej len “e-shop”). 1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom e-shopu www.bioeko.sk medzi predávajúcim a kupujúcim. 1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ust. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník. 1.4 Kupujúcim sa rozumie v e-shope zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú e-shopom. 1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu, jeho množstvo a cenu tohto tovaru, alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

 1. OBJEDNÁVKA

2.1  Elektronickou objednávkou sa rozumie úplné a pravdivé vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov, vrátane telefonického kontaktu a emailového kontaktu na kupujúceho. 2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné. 2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi zákazníkom a spoločnosťou BIO EKO s.r.o. 2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia a spôsob úhrady za tovar.  

 1. STORNO OBJEDNÁVKY

3.1  Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. 3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch: a) v prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.) b) v prípade, že kupujúci si v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky c) tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 10-tich kalendárnych dní.  

 1. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY (ZÁSIELKOVÝ OBCHOD)

4.1 Kupujúci má právo v súlade so zákonom O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji č. 102/2014 Z.z. odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP. 4.2 V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. Predávajúci vráti kupujúcemu a kupujúci vráti predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia. Ak sa kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej v bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky: a) kontaktovať e-shop so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí. b) ak kupujúci už tovar prevzal, zašle ho späť na adresu e-shopu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok: tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale (s nepoškodenou ochrannou fóliou), tovar nesmie byť použitý, tovar musí byť nepoškodený o tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a podobne), tovar musí obsahovať doklad o kúpe – faktúru Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vráti predávajúci kupujúcemu peniaze za tovar prevodom na účet a to najneskôr do 10 pracovných dní po fyzickom prevzatí tovaru. Predávajúci neručí za stratu vracanej zásielky. Zásielky na dobierku nebudú akceptované. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebude akceptované odstúpenie od objednávky a tovar bude vrátený na náklady kupujúceho naspäť.   

 1. PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1 Cena výrobkov predstavuje cenu v Eur vrátane DPH 20%  

 1. POŠTOVNÉ A BALNÉ

6.1 Pri objednávkach nad 50 Eur a pri osobnom odbere sa poštovné a balné neúčtuje 6.2 Cena poštovného je uvedená vrátane DPH a pripočítava sa k cene za tovar okrem prípadov v bode 6.1.. 6.5 Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

 1. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

7.1 Jednorazovým prevodom na účet spoločnosti BIO EKO, s.r.o. uvedený v potvrdení objednávky emailom a na web stránke e-shopu v časti kontakty. 7.2 Uhradením dobierky pri prevzatí tovaru na pošte alebo priamo kuriérovi. 7.3 V hotovosti v sídle spoločnosti na základe faktúry a vystaveného príjmového dokladu. 7.4 Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť ďalšie dodávky tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.  

 1. DODACIE PODMIENKY

8.1 Objednaný tovar bude podľa dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne. Pri každom tovare je uvedená dostupnosť tovaru. 8.2 Kupujúci bude informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom. 8.3  Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty alebo na adresu kupujúceho. 8.4 Osobný odber je možný po vzájomnej dohode v sídle spoločnosti BIO EKO, s.r.o. 8.5 Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. 8.6 Tovar je dodávaný na území Slovenskej Republiky. Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je možný na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim.  

 1. ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

9.1 Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený od spoločnosti BIO EKO, s.r.o.. a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe 24 mesiacov odo dňa zakúpenia tovaru. 9.2 Ku každému tovaru zakúpenému od predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list. 9.3 Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať nasledujúce: a) či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný (ak sa jedná o výrobok, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbaľujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť) b) či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru spôsobené nesprávnym používaním, skladovaním alebo poškodením tovaru kupujúcim. Obal a obsah výrobku nesmie byť mechanicky poškodený (mechanickým poškodením sa rozumie také poškodenie výrobku, ktoré nemohlo vzniknúť bežným používaním výrobku na účel, pre ktorý bol vyrobený). Reklamovaný tovar je kupujúci povinný zaslať, alebo doručiť na adresu predávajúceho. Náklady na doručenie znáša kupujúci.

 1. ZODPOVEDNOSŤ ZA UVEDENÉ INFORMÁCIE

10.1 Kupujúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu. 10.2. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií zo stránok e-shopu, alebo neprávnym použitím výrobkov.

 1. OCHRANA OSOBNÝCH DÁT

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu, mailovú adresu a číslo účtu (v prípade stornovania objednávky a vrátenia peňazí. V prípade ak predávajúci spracúva aj iné osobné údaje kupujúcich, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách. 11.2. Predávajúci spracúva osobné údaje dotknutých osôb na účely vernostných programov a na marketingové účely so súhlasom dotknutej osoby v súlade s § 11 zák. č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov. Dotknutá osoba prejaví svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pri objednaní si tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.bioeko.sk alebo iným vhodným spôsobom alebo pri požiadaní o vydanie karty zákazníka. 11.3. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v  zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov bude predávajúci ako prevádzkovateľ v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. 11.4. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ osobné údaje bude získavať výlučne na účel uvedené v bode 11.1. a 11.2.  týchto podmienok. 11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. 11.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje GDPR ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať. 11.8. Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať

 1. potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 2. vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu:

a) identifikačné údaje predávajúceho a zástupcu predávajúceho, ak bol vymenovaný, b) identifikačné údaje sprostredkovateľa; to neplatí, ak predávajúci pri získavaní osobných údajov nepostupuje podľa § 8 ZnOOÚ, c) účel spracúvania osobných údajov, d) zoznam osobných údajov alebo rozsah osobných údajov podľa § 10 ods. 4 prvej vety ZnOOÚ e) doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov v rozsahu najmä

 • poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť požadované osobné údaje; ak predávajúci získava osobné údaje kupujúceho na základe súhlasu kupujúceho podľa § 11 ZnOOÚ, oznámi jej aj čas platnosti súhlasu, a ak kupujúceho povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva z priamo vykonateľného právne záväzného aktu Európskej únie, medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo zákona, predávajúci oznámi kupujúcemu právny základ, ktorý jej túto povinnosť ukladá, a upovedomí ju o následkoch odmietnutia poskytnúť osobné údaje,
 • tretie strany, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje poskytnuté,
 • okruh príjemcov, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že im budú osobné údaje sprístupnené,
 • formu zverejnenia, ak majú byť osobné údaje zverejnené,
 • tretie krajiny, ak sa predpokladá alebo je zrejmé, že sa do týchto krajín uskutoční prenos osobných údajov,
 • pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 11.12. týchto Obchodných podmienok je kupujúci oprávnený oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 1. vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 1. opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 1. likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 1. likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 1. blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak predávajúci spracúva osobné údaje na základe súhlasu kupujúceho.

11.9. Právo kupujúceho podľa bodu 11.8. bodu 5 a 6 týchto Obchodných podmienok možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana kupujúceho, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. 11.10. Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

 1. spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
 2. využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 1. poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

11.11. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) ZnOOÚ vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia. 11.12. Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote podľa ods. 11.19. týchto Obchodných podmienok. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho. 11.13. Ak kupujúci uplatní svoje právo

 1. písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
 1. osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,
 1. u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku týchto Obchodných podmienok, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

11.14. Kupujúci pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov. 11.15. Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. 11.16. Ak kupujúci nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. 11.17. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 11.8. bodu 1 až 3, 5 až 8 týchto Obchodných podmienok a ods. 11.10. až 11.12. týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne. 11.18. Žiadosť kupujúceho podľa ods. 11.8. bodu 4 týchto Obchodných podmienok vybaví predávajúci bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie kupujúcemu, ak osobitný zákon neustanovuje inak. 11.19. Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa odsekov 11.17. a 11.18. týchto Obchodných podmienok najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. 11.20. Obmedzenie práv kupujúceho podľa ods. 11.9. týchto Obchodných podmienok predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 11.21. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 11.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov: Slovenská pošta, a.s. Sidlo: Partizánska cesta 9,975 99 Banská Bystrica IČO: 36631124 zapísaná v OR SR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S Kupujúci si je vedomý skutočnosti, že vyššie uvedené súhlasy je oprávnený kedykoľvek odvolať písomnou formou. Kupujúci prehlasuje, že bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.bioeko.sk. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – vernostné programy  Ak kupujúci požiada o registráciu, resp. prejaví svoj súhlas so zaradením do vernostného programu, zároveň tým udelí súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v žiadostiach resp. v prihláškach do vernostných programov spoločnosťou BIO EKO, s.r.o. na účely vedenia vernostného programu. Zároveň súhlasí s tým, aby boli jeho osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasuje, že bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom, ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.bioeko.sk. Súhlas so spracúvaním osobných údajov – marketing  Týmto udeľujem súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych predpisov so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu emailová adresa spoločnosťou BIO EKO, s.r.o. na marketingové účely. Zároveň súhlasím s tým, aby boli moje osobné údaje poskytnuté tretím stranám. Prehlasujem, že som bol/a v súlade s § 15 ods. 1 informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.